Syndicus Antwerpen

Syndicus Antwerpen De vastgoed-beheerder is een persoon die de activiteiten van rentmeester of syndicus uitoefent.
De Syndicus Antwerpen van een gebouw is belast met het beheer van de gemeenschappelijke delen van een gebouw of een groep gebouwen in gedwongen mede-eigendom. Hij
vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars, voert de beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars uit, etc.

Syndicus Antwerpen raadplegen

De rentmeester beheert voor rekening van derden vastgoed of onroerende rechten, maar voert daarbij andere taken uit dan de Syndicus Antwerpen (hij int bijvoorbeeld de huur
voor rekening van de eigenaar). Hij kan in de plaats treden van de eigenaar in alle relaties van de eigenaar met zijn huurder(s), met vaklui, etc.

De syndicus is het uitvoerend orgaan van de Vereniging van Mede-eigenaars, aan wie belangrijke taken gereserveerd zijn, zoals het opstellen van de budgetten, het bijhouden van de boekhouding, het voldoen van de inkomende facturen van de VME, het incasseren van voorschotbijdragen, het afsluiten van verzekeringen, het voorbereiden (prijsoffertes) en het opvolgen van werken, algemene vergaderingen bijeenroepen, het doen respecteren van de reglementen enz.

De vereniging van mede-eigenaars

A. Rechts-persoonlijkheid

Om rechtspersoonlijkheid te verwerven moet de vereniging van mede-eigenaars
deze twee voorwaarden vervullen:
• onverdeeldheid: verschillende eigenaars in hetzelfde gebouw;
• de statuten moeten worden overgeschreven in het hypotheekkantoor.

B. Organen

De algemene vergadering van mede-eigenaars en de Syndicus Antwerpen van de medeeigendom
zijn twee organen die onmisbaar en verplicht zijn voor de werking ervan.
De raad van beheer, een orgaan dat de Syndicus Antwerpen bijstaat en zijn beheer controleert,
is facultatief, maar bestaat in veel mede-eigendommen.
De algemene vergadering van mede-eigenaars is het soevereine orgaan dat over de
meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en de administratie van de medeeigendom
beschikt. Daar kan elke mede-eigenaar zijn stem laten horen en moet de
Syndicus Antwerpen  verantwoording afleggen voor zijn beheer van het gebouw.

C. Reglementen

De werking van de vereniging van mede-eigenaars wordt niet alleen geregeld door
de bepalingen uit de wetten zelf, maar ook door haar statuten. Deze omvatten de
basisakte en het reglement van mede-eigendom, beide moeten in een authentieke
akte worden opgenomen. Vaak worden zij aangevuld door een reglement van orde
(of huishoudelijk reglement) waarvoor een notariële akte niet nodig is, een
onderhandse akte volstaat.


Goed om te weten – De basisakte

De basisakte omvat ten minste de beschrijving van het vastgoedcomplex, van de
privatieve delen (of “kavels” die eigen zijn aan elke mede-eigenaar) en van de
gemeenschappelijke delen (gevels, inkomhal, verwarmingskelder, …) en de bepaling
van het aandeel in de gemeenschappelijke delen van elk privatief deel.
Het reglement van mede-eigendom
Het bevat ten minste de volgende gedetailleerde informatie over de werking van de
mede-eigendom:

• de rechten en verplichtingen van elke eigenaar met betrekking tot de privatieve en
gemeenschappelijke delen;

• de regels met betrekking tot de wijze van bijeenroeping, de werking en de
bevoegdheden van de algemene vergadering;

• de criteria en de berekeningswijze van de kostenverdeling;

• de wijze van benoeming van een Syndicus Antwerpen de omvang van zijn bevoegdheden en
de duur van zijn mandaat.

De sSyndicus Antwerpens kan eveneens gekozen of aangesteld worden door de vrederechter.

A. Wie kan syndicus zijn?

Enkel een mede-eigenaar, een bewoner van het gebouw (niet eigenaar)  of een erkend kantoor bij het Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars kan aangesteld worden als Syndicus Antwerpen. De als syndicus aangestelde is  volgens de wet aansprakelijk voor zijn beheer d.w.z. indien een mede-eigenaar, die de functie van Syndicus Antwerpenuitoefent, de wet niet naleeft en de VME  dientengevolge aan haar wettelijke verplichtingen niet zou voldoen, dat de schade, die daaruit voortvloeit, aan de syndicus aangerekend kan worden.